SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie is een subsidie van Sociale Zaken en werkgelegenheid, gericht op initiatieven die leren en ontwikkelen in het MKB stimuleren.

De achterliggende gedachte van de SLIM-subsidie is dat de manier van scholing en ontwikkeling wijzigt. Het is niet meer eerst naar school en dan werken, maar continu leren. Bedrijven die hun medewerkers in staat stellen continu te leren, trekken de beste medewerkers aan een creëren als gevolg hiervan meer waarde. De SLIM-subsidie stimuleert initiatieven voor een leerrijke werkomgeving in het MKB.

Definitie initiatief voor de SLIM-subsidie

Een activiteit of reeks van activiteiten die leidt tot het stimuleren van leren en ontwikkelen in een MKB-onderneming of in een grootbedrijf in de landbouw-, horeca- of recreatiesector en dat gesubsidieerd wordt door de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor individuele MKB-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het MKB en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Deze partijen kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. In dit artikel gaan we enkel in op MKB-ondernemingen.

Voorbeelden:

  • Onderzoek naar opleidingsbehoefte in een onderneming
  • Dekking kosten ontwikkelen kennis, vaardigheden en beroepshouding in een onderneming
  • Tegemoetkoming ontwikkeling praktijkleerplaats

Voor een mkb-onderneming geldt een maximum van € 25.000, met uitzondering van landbouwbedrijven, waarvoor een maximum geldt van € 20.000.

Voor een kleine onderneming bedraagt de subsidie maximaal 80 % van de subsidiabele kosten en voor een middelgrote onderneming 60%.

Subsidieaanvraag SLIM-subsidie

In de subsidieaanvraag wordt onder meer vermeld:

  1. een beschrijving van het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
  2. het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
  3. de startdatum van het initiatief, de verwachte datum van afronding van het initiatief en een planning van de te ondernemen activiteiten.

Per aanvraagtijdvak wordt per subsidieaanvrager, of partij in een samenwerkingsverband, maximaal één subsidieaanvraag in behandeling genomen. Een subsidieaanvraag kan bestaan uit meerdere activiteiten.

Regelgeving

  • Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector;
  • Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;
  • Kaderwet SZW-subsidies.

Aanvraagtijdvlak

Het eerstvolgende aanvraagtijdsvlak (voor het MKB) is van 1 september 2021 tot 30 september 2021. Op een subsidieaanvraag wordt binnen 18 weken na afloop van het aanvraagtijdvak beslist.

Meer informatie over SLIM-subsidie?

Neem contact met ons op.