Garantievermogen Garantievermogen is eigen vermogen (inclusief aandeel derden) en volledig achtergestelde langlopende schulden in de...
Mutatieoverzicht van een lening Bij langlopende schulden wordt per groep langlopende schulden vaak een mutatieoverzicht...
Directe opeisbaarheid van een lening Leningen zijn er in alle soorten en maten. Aan leningen...
Financieringsvoorbehoud Ondernemers hebben vaak ambitieuze plannen die groter zijn dan de eigen portemonnee. Prachtig. Zeker...
Rente cap & rente floor Ondernemers met een variabele rente lopen een renterisico. Dit risico...
Referentierente Een referentierente is een regelmatig geactualiseerde rentevoet. Voorbeelden van referentierentes zijn de EURIBOR en...
Bovenmatig lenen van de BV Aanmerkelijkbelanghouders (en hun partners, (klein-)kinderen en (groot-)ouders) die bovenmatig lenen...
Dividend uitkeren – de balanstest en de uitkeringstoets Dividend is een uitkering van een bedrijf...
Financiële hefboomwerking De doelstellingen van de meeste ondernemingen zijn waardecreatie en continuïteit. Een methode die...
Administratieve verwerking van factoring Factoring is een populaire financieringsmethode om eerder over liquide middelen te...