Artikelen

Blijf op de hoogte van de financieringsactualiteiten

Garantievermogen Volledig achtergestelde langlopende schulden in de zin van artikel 2:375 lid 4 BW betekent...
Mutatieoverzicht van een lening In een mutatieoverzicht worden de mutaties van de schuld per categorie...
Directe opeisbaarheid van een lening Directe opeisbaarheid betekent dat de leninggever per direct terugbetaling van...
Financieringsvoorbehoud Om financieringsproblemen te voorkomen, is het aan te raden bij een grote aanschaf die...
Rente cap & rente floor Om renterisico’s te mitigeren, komen ondernemers en kredietverstrekkers bijvoorbeeld een...
Referentierente Referentierentes die voldoen aan de Benchmarkverordening worden door onafhankelijke instanties berekend. Dit heeft als...
Bovenmatig lenen van de BV De nieuwe regelgeving voor bovenmatig lenen van de eigen vennootschap...
Dividend uitkeren – de balanstest en de uitkeringstoets Recht op dividend ontstaat wanneer de algemene...
Financiële hefboomwerking Waarde wordt gecreëerd door een rendement te genereren dat hoger ligt dan het...